TREŚĆ OGŁOSZENIA KONTAKT
Zarząd WKŁ "Bałtyk" na posiedzeniu w dniu 28 lutego br. podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 22 kwietnia 2017 w Hotelu Posejdon w Ustce (ul. Rybacka 10) zwyczajnego sprawozdawczego
WALNEGO ZGROMADZENIA członków naszego Koła. Początek obrad o godz. 13.00.
Szanowni Koledzy!
Ze względu na ważność spraw przewidzianych do omówienia prosimy o punktualne i niezawodne przybycie oraz o obowiązkową obecność do wyczerpania porządku obrad.
Bardzo nam zależy na Waszej obecności - po obradach Zarząd zaplanował ognisko z poczęstunkiem, dlatego strój galowy na zebraniu nie jest konieczny.
Prezes Zarządu Koła
/-/ Janusz Grzybowski

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad (kworum).
2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Przedstawienie (odczytanie) porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły:
 • Prezesa
 • Łowczych
 • Skarbnika
 • Sekretarza

 • 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok gospodarczy 2016/2017 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Koła oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok sprawozdawczy.
  11.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.
  12.Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok gospodarczy 2017/2018.
  13. Przypomnienie i omówienie ubiegłorocznych uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualne zmiany i przegłosowanie oraz podjęcie innych uchwał spisanych i przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków na obecnym Zgromadzeniu, a przewidzianych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
  14.Sprawy różne, wolne wnioski i ewentualne odwołania od Uchwał Zarządu koła
  15.Zakończenie zebrania.

  Uwagi:
  • Zgodnie z par. 57 ust. 2 oraz par. 58 Statutu PZŁ niniejszy porządek obrad może być uzupełniony o określone sprawy, przez podmioty wymienione w par. 56 ust. 2 Statutu, pod warunkiem wniesienia do Zarządu Koła uzasadnionego wniosku, w terminie co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
  • Koledzy, opiekunowie stażystów winni powiadomić swoich podopiecznych
  • o ich obowiązkowym uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu (lista obecności).
  • Zarząd Koła przypomina i prosi Kolegów o obowiązku podpisania listy obecności, która jest dokumentem Walnego Zgromadzenia i obliguje wszystkich do stałej obecności do zakończenia obrad.
  • Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz inne dokumenty (do wglądu Kolegów) będą wyłożone na sali obrad.
  • Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia oraz tabele - załączniki do sprawozdań Zarządu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń.
  • Tabela realizacji ubiegłorocznego budżetu oraz projekt (preliminarz) budżetu na rok gospodarczy 2017/18 będą dostępne na tablicy ogłoszeń.
   
     
     
   

  W celu zamieszczenia ogłoszenia proszę skontaktować się z kol. Marianem.

  Uwaga: WKŁ "Bałtyk" nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń osób prywatnych i za skutki prawne z nich wynikające.