Zobacz więcej..
 
Aktualności
Wiosenne sadzenie...
zobacz więcej...

Uwaga - kłusownik!
zobacz więcej...

 

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Koła zawiadamia Kolegów, że na swoim posiedzeniu w dniu 20 marca 2018 roku podjął UCHWAŁĘ o zwołaniu na dzień 21 kwietnia 2018 roku o godz. 9:00 w OKW Posejdon 76-270 Ustka ul. Rybacka 10 zwyczajnego, sprawozdawczego WALNEGO ZGROMADZENIA członków naszego Koła z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności (na podstawie listy obecności).
  2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  3. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Zatwierdzenie protokołu obrad ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia.
  6. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków .
  7. Sprawozdanie z działalności zarządu Koła za rok ubiegły: w tym Prezesa, Łowczych, Skarbnika oraz Sekretarza Zarządu.
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.
  9. DYSKUSJA nad sprawozdaniami.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu za rok ubiegły oraz zatwierdzenie wykonania budżetu za rok ubiegły.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.
  13. Przedstawienie przez Łowczego i Skarbnika Koła planu działalności i preliminarza budżetowego na rok 2018/2019. Dyskusja i głosowanie (jawne).
  14. Przypomnienie i omówienie ubiegłorocznych uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualne zmiany i przegłosowanie oraz podjęcie innych uchwał spisanych i przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków na obecnym Zgromadzeniu, a przewidzianych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
  15. Komunikaty i wolne wnioski.
  16. Zakończenie zebrania.
UWAGI
 • Zarząd Koła prosi Kolegów o obowiązkowe i punktualne przybycie oraz niezwłoczne podpisanie LISTY OBECNOŚCI.
 • Koledzy opiekunowie stażystów, winni powiadomić swoich podopiecznych o ich obowiązkowym uczestnictwie w Zgromadzeniu.
 • Regulamin obrad Walnego zgromadzenia oraz tabele -załączniki do sprawozdań, preliminarz budżetowy, plan pozyskania zwierzyny na 2018/2019r. będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 • Wszelkie uwagi, ewentualne zmiany do niniejszego porządku obrad można wnosić na piśmie do Zarządu Koła w terminie do dnia 7 kwietnia br. (14 dni przed Zgromadzeniem).

 •                             Prezes Zarządu Koła

   

   
  WAŻNIEJSZE WYDARZENIA
  Walne
  Zgromadzenie
     więcej...

  Marsz
  dla młodzieży
     więcej...

  XI edycja konkursu "Zwierzyna Naszych Pól i Lasów"
  więcej...

  Jubileusz 60-lecia koła   więcej...